CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 63 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005401.000.00.00.H54 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
2 1.009481.000.00.00.H54 Công nhận khu vực biển cấp tỉnh Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
3 1.004688.000.00.00.H54 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất đai
4 1.000049.000.00.00.H54 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc và bản đồ
5 1.010727.000.00.00.H54 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
6 1.010733.000.00.00.H54 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) Môi trường
7 1.000778.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
8 1.004481.000.00.00.H54 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
9 2.001814.000.00.00.H54 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Tài nguyên khoáng sản
10 1.000824.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Tài nguyên nước
11 1.004232.000.00.00.H54 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
12 1.004253.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
13 1.004935.000.00.00.H54 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
14 1.008675.000.00.00.H54 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường
15 1.004122.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước