CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002217.000.00.00.H54 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý công sản
2 1.005429.000.00.00.H54 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
3 2.002173.000.00.00.H54 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản
4 2.002206.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học - Thống kê