CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005434.000.00.00.H54 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
2 1.005435.000.00.00.H54 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản