CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 65 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001717.000.00.00.H54 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
2 1.000654.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
3 1.000638.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
4 1.000766.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
5 1.001626.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
6 1.003503.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
7 2.001678.000.00.00.H54 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
8 2.000449.000.00.00.H54 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua khen thưởng
9 1.003999.000.00.00.H54 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
10 1.003950.000.00.00.H54 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
11 2.001481.000.00.00.H54 Thủ tục thành lập hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
12 1.001875.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
13 1.003960.000.00.00.H54 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
14 1.000924.000.00.00.H54 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua khen thưởng
15 1.001854.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Tín ngưỡng, Tôn giáo