CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005384.000.00.00.H54 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức Viên chức
2 1.009331.000.00.00.H54 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
3 2.002157.000.00.00.H54 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức Viên chức
4 1.009321.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
5 2.000216.000.00.00.H54 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
6 2.000144.000.00.00.H54 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
7 1.005385.000.00.00.H54 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Công chức Viên chức
8 2.001683.000.00.00.H54 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
9 1.009332.000.00.00.H54 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
10 2.000465.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Chính quyền địa phương
11 1.010194.000.00.00.H54 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh) Văn thư Lưu trữ
12 1.009319.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
13 1.009320.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
14 1.009333.000.00.00.H54 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
15 2.002156.000.00.00.H54 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức Viên chức