CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 65 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005125.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
2 2.001199.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 2.001583.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 2.001610.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 2.002042.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 2.002043.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 2.002013.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
8 1.005122.000.00.00.H54 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
9 2.001957.000.00.00.H54 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
10 2.001979.000.00.00.H54 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
11 1.005056.000.00.00.H54 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
12 1.005003.000.00.00.H54 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
13 1.005064.000.00.00.H54 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
14 1.005072.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã
15 2.001962.000.00.00.H54 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã