CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.006388.000.00.00.H54 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo
2 1.005074.000.00.00.H54 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
3 1.005067.000.00.00.H54 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo
4 1.005070.000.00.00.H54 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
5 1.006389.000.00.00.H54 giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo
6 1.004988.000.00.00.H54 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo
7 1.004999.000.00.00.H54 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo
8 1.005008.000.00.00.H54 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
9 1.005015.000.00.00.H54 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo
10 1.004991.000.00.00.H54 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo