CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục 01 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Dịch vụ cung cấp điện mới
2 Thủ tục 02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp( cấp điện áp 10kV,22kV,35kV) Dịch vụ cung cấp điện mới
3 Thủ tục 01_DVHT Tra cứu thông tin Các dịch vụ hỗ trợ
4 Thủ tục 02_DVHT Tư vấn sử dụng điện Các dịch vụ hỗ trợ
5 Thủ tục 03_DVHT Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện Các dịch vụ hỗ trợ
6 Thủ tục 01_HĐMBĐ Thay đổi công suất sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
7 Thủ tục 02_HĐMBĐ Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện năng Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
8 Thủ tục 03_HĐMBĐ Thay đổi mục đích sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
9 Thủ tục 04_HĐMBĐ Thay đổi định mức sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
10 Thủ tục 05_HĐMBĐ Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
11 Thủ tục 06_HĐMBĐ Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
12 Thủ tục 07_HĐMBĐ Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
13 Thủ tục 08_HĐMBĐ Thay đổi thông tin đã đăng ký Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
14 Thủ tục 09_HĐMBĐ Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
15 Thủ tục 10_HĐMBĐ Xử lý mất điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện