Mức độ 3  Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài)

Ký hiệu thủ tục: Thủ tục 43
Lượt xem: 2242
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

Trực tiếp trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc tại trung tâm hành chính công tinh

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Sau 02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, nếu không có ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông thì cuộc họp báo coi như được chấp thuận.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnVăn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý


- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016; - Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; - Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.


Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của tỉnh Thái Bình đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;  Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của tỉnh Thái Bình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình (Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của tỉnh Thái Bình nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.Đơn đề nghị (theo mẫu) File mẫu:

  • Đơn đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam Tải về

Không