Mức độ 3  CẤP GIẤY PHÉP SAO CHÉP TÁC PHẨM MỸ THUẬT VỀ DANH NHÂN VĂN HÓA, ANH HÙNG DÂN TỘC, LÃNH TỤ

Ký hiệu thủ tục: Thủ tục 4
Lượt xem: 1994
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng nghiệp vụ văn hóa - Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Biểu diễn nghệ thuật
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Thời gian xử lý được tính theo ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, tối đa là 07 ngày (theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Thái Bình)
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Theo các quyết định, nghị định và thông tư của thủ tướng, chính phủ hoặc các bộ , ban ngành có liên quan.

B1 nộp hồ sơ đề nghị cấp phép triển lãm mỹ thuật tại bộ phận Một cửa của Sở VHTT&DL Thái Bình tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh

B2 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ, chưa phù hợp thì cán bộ tiếp nhận viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo biểu mẫu tại văn bản số 3371/UBNC-NC ngày 01/9/2017.

+ Nếu hồ sơ đã đúng, đủ theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo biểu mẫu của Trung tâm HCC

B3 Bộ phận Một cửa chuyển  chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho phòng NVVH theo Phiếu giao nhận hồ sơ

B4 - Kiểm tra hồ sơ;

- Phân công chuyên viên xử lý và thời gian thực hiện.

B5 - Hồ sơ đáp ứng các yêu cầu theo Quy định của pháp luật (theo các tài liệu viện dẫn).

- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung ghi thông tin  vào biểu mẫu tại văn bản số 3371/UBNC-NC ngày 01/9/2017 và gửi bộ phận “Một cửa”.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu  chuyên viên thụ lý dự thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do không đạt.

B6 Kiểm tra dự thảo đề nghị cấp phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về lãnh tụ, danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc

B7 Phê duyệt dự thảo văn bản cấp phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về lãnh tụ, danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc

Phê duyệt văn bản ccấp phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về lãnh tụ, danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc

B8 gửi kết quả cho Sở VHTTDL

- Phòng NVVH gửi kết quả cho bộ phận Một cửa

Trả kết quả 

B9 Cập nhật, theo dõi kết quả xử lý công việc vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép

Theo mẫu đơn MĐ TTHC 14;

(2) Ảnh màu kích thước 18*24cm chụp bản mẫu và bản sao;

3) Bản sao chứng thực hợp đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu.

File mẫu:

Không