Mức độ 3  Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: Thủ tục 19
Lượt xem: 2770
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc tại trung tâm hành chính công tỉnh

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnGiấy phép bưu chính.Phí

Theo Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể: - Mức phí thẩm định: 1.250.000 đồng/lần; - Mức lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép

Lệ phí

Theo Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể: - Mức phí thẩm định: 1.250.000 đồng/lần; - Mức lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép

Căn cứ pháp lý


- Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010; - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; - Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.


Bước 1:  Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua mạng Internet hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

  - Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.1. Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

2. Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng đượcFile mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép bưu chính. Tải về

Không