Mức độ 3  Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: Thủ tục 17
Lượt xem: 876
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thống
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông. - Qua hệ thống bưu chính - Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. * Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: - Sau khi nộp bản điện tử, tổ chức nộp hồ sơ phải nộp bản giấy (đủ số bản theo quy định) đến Sở Thông tin và Truyền thông để đối chiếu với bản điện tử và lưu hồ sơ. - Hồ sơ nộp qua đường điện tử phải đảm bảo đầy đủ, đúng nội dung, hình thức phù hợp với bản giấy. - Thời hạn nộp bản giấy để đối chiếu: + Có thể nộp trước trước thời hạn trả kết quả (khuyến khích), hoặc: + Khi đến nhận Kết quả mang theo hồ sơ giấy để đối chiếu (Nhưng phải chờ thời gian đối chiếu, tối đa 01 giờ trong giờ hành chính).

Số lượng hồ sơ 07 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định
* Lưu ý:
- Nếu nộp trước 15 giờ: Thời hạn giải quyết tính từ ngày công dân nộp hồ sơ.
- Nếu nộp sau 15 giờ: Thời hạn giải quyết tính từ ngày hôm sau của ngày công dân nộp hồ sơ.
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnGiấy phép bưu chính.Phí

Theo Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Phí thẩm định mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ: 2.750.000 đồng/ lần.

- Phí thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng/lần.

Lệ phí

Theo Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Phí thẩm định mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ: 2.750.000 đồng/ lần.

- Phí thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng/lần.

Căn cứ pháp lý


Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010; - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. - Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.


Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Thái Bình hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo giấy hẹn.1-Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

2-Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3-Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.File mẫu:

  • Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Tải về
  • Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) Tải về
  • Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất. Tải về

Không