CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Thủ tục: Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trung tâm PVHCC huyện

Thành phần hồ sơ cần nộp

Bản chính Đơn đề nghị

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ