CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên Môi Trường
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; mẫu 10-ĐK (1).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

* Lệ phí đối với trường hợp Cấp lại, đổi giấy chứng nhận QSDĐ, xác định tính pháp lý giấy tờ.

- Hộ thuộc các phường thuộc thành phố: 35.000 đồng/1 lần (Ba mươi Lăm nghìn đồng)

- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1 lần (Mười nghìn đồng).

- Tổ chức: 35.000 đồng/1 giấy (Ba mươi Lăm nghìn đồng)

Trường hợp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất

- Hộ thuộc các phường thuộc thành phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi nghìn đồng).

- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1 lần (Mười nghìn đồng).

- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai mươi lăm nghìn đồng).

* Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Đối với trường hợp cấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

+ Tại phường, thị trấn: 400.000 đồng/hồ sơ (Bốn trăm nghìn đồng).

+ Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ (hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Đối với trường hợp cấp quyền sử dụng đất của các tổ chức

   + Tổ chức hành chính sự nghiệp và cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ sơ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng).

   + Tổ chức kinh tế: 2.500.000 đồng/hồ sơ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau: - Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; - Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; - Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.
Số lượng hồ sơ

01 bộ