CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Thủ tục: Mua quyển hóa đơn
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

   

Số lượng hồ sơ

01 bộ