CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Công thương
Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Cách thức thực hiện

Nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định số 105/2017/NĐ-CP

- Bản sao Giấy phép đã được cấp

Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi bổ sung

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giất phép đã được cấp

-Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng

-Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sả xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu

-Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định

-Bảo đảm tuân thủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định

Số lượng hồ sơ

01 bộ