CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Lao động thương binh & xã hội
Thủ tục: Đề nghị giới thiệu giám định mức độ khuyết tật.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Hồ sơ khám giám định đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy giới thiệu đi giám định mức độ khuyết tật.

+ Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

- Trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, hồ sơ khám giám định lại gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị cấp giấy giới thiệu đi giám định mức độ khuyết tật.

+ Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bênh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

+ Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

- Trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác thì ngoài các giấy tờ như mục gạch đầu dòng thứ 2 nêu trên còn bổ sung thêm bằng chứng xác thực việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị, ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện khác.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Việc giải quyết TTHC này trong các trường hợp sau:

- Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật;

- Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;

- Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác.

Số lượng hồ sơ

01 bộ