CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Lao động thương binh & xã hội
Thủ tục: Đề nghị xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.

- Bản sao Giấy xác nhận mức độ khuyết tật

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ