CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Lao động thương binh & xã hội
Thủ tục: Đề nghị đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ