CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Trường hợp 7: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới)
Cách thức thực hiện

Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Đơn xin thuê đất

2. Quyết định chủ trương đầu tư

3. Thuyết minh dự án đầu tư đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư

4. Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên chuyển nhượng tài sản (nếu có)

6. Văn bản trả lại đất của bên chuyển nhượng tài sản để nhà nước thu hồi cho Nhà đầu tư mới thuê

7. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất theo quy định

8. Chứng từ chứng minh đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng

9. Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của bên chuyển nhượng tài sản

10. Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức)

11. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương;- Bên chuyển nhượng tài sản được bán tài sản gắn liền với đất thuê khi đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.- Hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án có đủ điều kiện được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai.

Số lượng hồ sơ

01 bộ