CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Trường hợp 13: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ)
Cách thức thực hiện

Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Đơn xin thuê đất

2. Văn bản của UBND huyện, thành phố cho phép nhà đầu tư mới tiếp tục thực hiện dự án

3. Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên góp vốn (nếu có)

5. Văn bản đề nghị thu hồi đất thuê của bên góp vốn để cho Hộ gia đình, cá nhân mới thuê

6. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định

7. Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu về đất đai, môi trường, xây dựng, đầu tư

8. Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Tài sản được góp vốn không bị phá bỏ khi tiếp tục thực hiện dự án (thể hiện trong quy hoạch tổng mặt bằng)- Hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 189 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

Số lượng hồ sơ

01 bộ