CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Trường hợp 12: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới)
Cách thức thực hiện

Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Đơn xin thuê đất

2. Quyết định chủ trương đầu tư

3. Thuyết minh dự án đầu tư đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư

4. Trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính khu đất (đã được thẩm định) kèm bảng kê chi tiết

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên góp vốn (nếu có)

6. Văn bản đề nghị thu hồi đất thuê của bên góp vốn để cho Hộ gia đình, cá nhân mới thuê

7. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định

8. Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

9. Quyết định thu hồi đất của UBND cấp tỉnh (đối với đất của tổ chức)

10. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương;- Tài sản được góp vốn không bị phá bỏ khi thực hiện dự án mới (thể hiện trong quy hoạch tổng mặt bằng);- Hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án có đủ điều kiện được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai.

Số lượng hồ sơ

01 bộ