CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Trường hợp 10: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ)
Cách thức thực hiện

Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Đơn xin thuê đất

2. Văn bản của UBND huyện, thành phố cho phép nhà đầu tư mới tiếp tục thực hiện dự án

3. Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên chuyển nhượng tài sản

5. Văn bản trả lại đất của bên chuyển nhượng tài sản để nhà nước thu hồi cho Nhà đầu tư mới thuê

6. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất theo quy định

7. Chứng từ chứng minh đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng

8. Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu về đất đai, môi trường, xây dựng, đầu tư của bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng

9. Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của bên chuyển nhượng tài sản

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Bên chuyển nhượng tài sản được bán tài sản gắn liền với đất thuê khi đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.- Hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 189 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

Số lượng hồ sơ

01 bộ