CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

+ Đơn đề nghị thay đổi nơi nhận trợ cấp xã hội hàng tháng của đối tượng;

+ Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ