CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất (Trường hợp UBND xã không đủ kinh phí hỗ trợ)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

+ Đơn xin hưởng trợ cấp khó khăn của đối tượng.+ Biên bản họp thôn.+ Biên bản họp xét của hội động xét duyệt cấp xã.+ Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.Trường hợp cơ sở y tế trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho đối tượng gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc, thì UBND xã làm văn bản gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, sau đó Phòng sẽ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Giám đốc bệnh viện, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết (trường hợp gia đình không biết mai táng) làm văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp kinh phí mai táng theo quy định.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ