CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Công thương
Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* TH1: Cấp lại do Giấy phép bị mất, hỏng, rách nát:- Văn bản đề nghị cấp lại;- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).* TH2: Cấp lại do Giấy phép hết hiệu lực thi hành:Trường hợp Giấy phép đủ điều kiện bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực. Trước thời hạn hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép (nếu tiếp tục kinh doanh). Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự thực hiện, phí và lệ phí như đối với trường hợp cấp mới.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ