CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Lao động - TBXH cấp huyện hoặc bộ phận Một cửa của UBND huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Văn bản xác minh, thẩm tra, kết luận của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Khi người cao tuổi có thay đổi về hoàn cảnh dẫn đến thay đổi mức trợ cấp hằng tháng.

Số lượng hồ sơ

01 bộ