CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Chứng thực
Thủ tục: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp.

Số lượng hồ sơ

01 bộ