CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Chứng thực
Thủ tục: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

Không quy định cụ thể