CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó nêu rõ lý do xin giải thể;- Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;- Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Cơ sở bảo trợ xã hội không đảm bảo các điều kiện qui định tại các điều 10, 11, 12 và 13 Chương II Nghị định số 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Số lượng hồ sơ

01 bộ