CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Thay đổi tên,trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Văn bản đề nghị thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ