Tìm thấy 433 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Mức độ 3
Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Mức độ 3
Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở vàThẩm định dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh
Mức độ 3
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng; Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng điều chỉnh
Mức độ 3
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình và Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh
Mức độ 3
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
Mức độ 3
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình (bước thiết kế bản vẽ thi công)
Mức độ 3
Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ
Loading...