Tìm thấy 494 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục 03: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 3
Thủ tục 07: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Thủ tục 1: Cấp phép xây dựng công trình cho dự án
Mức độ 3
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
Mức độ 3
Thủ tục 3: Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình cho dự án
Mức độ 3
Thủ tục 04: Gia hạn giấy phép xây dựng công trình cho dự án
Mức độ 3
Thủ tục 05: Cấp lại giấy phép xây dựng công trình cho dự án.
Mức độ 3
Thủ tục 06: Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Loading...