CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 400 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 4 Cho phép họp báo Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Mức độ 3 Cho phép cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Mức độ 3 Cho phép cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Mức độ 3 Cấp phép đặt văn phòng đại diện cơ quan báo chí của các địa phương khác trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 Mức độ 3 Phát hành thông cáo báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 Mức độ 3 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
8 Mức độ 3 Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
9 Mức độ 3 Thủ tục: Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
10 Mức độ 3 Thủ tục: Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
11 Mức độ 3 Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
12 Mức độ 3 Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
13 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh). Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
14 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
15 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính